സനാന്‍ അസീസ്‌ – കാവ്യലോകത്തെ പുതുനാമ്പ്

ഗ്രാമീണമായ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ വളര്‍ന്നു വരുന്ന ഒരു ബാലന്‍റെ നിഷ്കളങ്കതയും ലാളിത്യവും സനാന്‍ അസീസിന്‍റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം കാണാന്‍ കഴിയും. സൌമ്യമായ ഭാവം അവന്‍റെ പ്രത്യേകതയാണ് . സാധാരണ കുട്ടികളില്‍ കാണുന്ന ചാപല്യങ്ങളൊന്നും ഈ ബാലനില്‍ നമുക്ക് കാണാന്‍ കഴിയില്ല . മാതപിതാകളെയും ഗുരുനാഥന്മാരെയും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പുതുതലമുറക്ക് അന്യമാണ് . എന്നാല്‍ സനാന്‍ ഇതിനെല്ലാം മാതൃകയാണ് . അദ്ധ്യാപകരുടെ പ്രിയ ശിഷ്യനും കൂട്ടുകാരുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തുമാണ് ഇവന്‍.  പ്രായത്തില്‍ കവിഞ്ഞ ജീവിത വീക്ഷണവും മാനസികമായ പക്വതയും…

The Idol

The thought he has is pure The thought he has is clear Let us hold our hands as he strive Lord of victory he is … He whispered to the world: “Life lies before us Like a fallen sheet of snow Dream dream dream; Before we leave” He Guide us where to tread He guide…

Water Crisis and its Aftermath

The war of the 21st century will be fought over water. ~Costeau “Water, water everywhere nor any drop to drip”                                       The above line from ‘The Rime of the Ancient Marines’ sheds the light on what the world…

Unwelcomed Prince…!

Oh thee! Thy kindness towards me Sending me to the world blessed with glow and gleam! My eyes are twinkling My lips can feel the tenderness I know I’m the prince Of the world so beautiful…..   Me thee wished me luck… blessed me with everlasting joy. Me subjects adorned me- With silvery suits, With…

It’s Raining !!

On That Wet Day ‘ Through  The   Bars Of The Window , The Coolness Of The Showered Field , Filled   My   Heart    With   Pleasure… Far , Beneath  The  Mountain  Chains , The  descendant  Sparkling  Droplets , Inspired  Me , The  Feeling  Of  Love…   Even    Today    It’s    Raining  !! During…

DROP

  Dripsy  ,  Dropsy Pitter   ,  patter Falling To                                                               The   Ground                                             Fast     Then…

Whispers of Senility

With a nose so sound, eyes with spark With a sunken face carved with sears With feet that’ll never again touch the Earth With hands  that’ll never feel the hearth Mouth so black , unshaven and lack the mark Of so a successful man, a soldier in wars. Here he lies on a bed of…

A New Life

Memories go long back ;  so long that I forget .It was years ago . And i had just started my long or short, it seems today- life’s journey . Winding through bends and curves , I first joined a river and subsequently reached my destination – the deep blue ocean . That joy is…

The Box Of Scripted words

Pondering into the yester years my memory reaches to the scripted words that carried an oceanful of meanings. It is ironical to say the red box is endangered.   Surfing through the old books I found a letter drafted enquiringly about my whereabouts as I was taken away by roots from the city for pursuing…