കേരളപ്പിറവി

കേരളപിറവിദിനത്തോട്       അനുബന്ദിച്         എം .ഇ .എസ്  ഇന്റർനാഷണൽ        സ്കൂളിലെ ലിറ്റററി   ക്ലബ്ബും  സോഷ്യൽ    ക്ലബ്ബും സംയുക്തമായി  കേരളത്തിന്റെ ചരിത്ര൦  കുട്ടികളിലെതതിക്കുന്നതിനായി  പ്രദർശനവും , ഡോക്യു മെന്റ്ററിയും സംഘടിപ്പിച്ചു .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s